Lumbini
3 days

Categories
Buddhism, Lumbini, Ride your trip, Nepal, Gangetic Plain, Terai